Více

Prémiový obsah DigiZone.cz

Obchodní podmínky

Tyto podmínky využívání placeného obsahu navazují na podmínky užívání internetového serveru Digizone.cz a stanoví další pravidla pro využívání placeného obsahu serveru Digizone.cz.

Provozovatelem serveru Digizone.cz je:

Internet Info, s.r.o.

Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
Telefon: +420 277 004 600, Fax: +420 277 004 601, e-mail: info@iinfo.cz
IČ: 25648071

DIČ: CZ25648071

je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 57899.
 (dále jen „provozovatel“)

Úvodní ustanovení

Obsah internetového serveru Digizone.cz rozdělen na dvě části, a to volně přístupný obsah a prémiový, placený obsah.

Volně přístupný obsah je návštěvníkům serveru Digizone.cz přístupný automaticky bez dalšího.

Placený obsah je návštěvníkům serveru Digizone.cz přístupný po splnění níže uvedených podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu serveru Digizone.cz a zařadit jakoukoliv část obsahu serveru Digizone.cz pod volně přístupný obsah či placený obsah, a to bez předchozího upozornění.

Placený obsah

Placený obsah je přístupný pouze registrovaným uživatelům serveru Digizone.cz po provedení úhrady za přístup k placenému obsahu.

Registrovaným uživatelem serveru Digizone.cz je uživatel, který disponuje uživatelským účtem, který si vytvořil na serveru Digizone.cz (dále jen „registrovaný uživatel“).

Úhrada za přístup k placenému obsahu

Úhrada za přístup k placenému obsahu je realizována registrovaným uživatelem ve formě poplatku či předplatného podle toho, zda registrovaný uživatel chce využívat jednotlivou část placeného obsahu (např. konkrétní článek, text, video) nebo celý placený obsah.

Pro přístup k jednotlivé části placeného obsahu provede registrovaný uživatel jednorázovou úhradu poplatku a následně mu bude zpřístupněna jednotlivá část placeného obsahu – konkrétní článek, video atd.

Přístup k celému placenému obsahu je možný po provedení úhrady registrovaným uživatelem ve formě předplatného, následně bude registrovanému uživateli zpřístupněn celý obsah serveru Digizone.cz (placený i volně přístupný), a to na objednanou dobu (počítáno ode dne úspěšného provedení úhrady). Předplatné není převoditelné na jinou osobu.

Právnické osoby a multilicence

V případě, že je registrovaný uživatel právnickou osobou, zvolí při objednávce předplatného jeho typ podle počtu zaměstnanců této právnické osoby a podle doby, po kterou hodlá předplatné využívat. V rámci tohoto předplatného pak může využít přístup k celému obsahu serveru Digizone.cz (placenému i volně přístupnému) ve formě multilicence pro hromadné použití v rámci jedné instituce či podniku, a to na objednanou dobu (počítáno ode dne úspěšného provedení úhrady).

Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit počet zaměstnanců, uvedených v objednávce předplatného podle veřejných registrů (obchodní rejstřík) a upravit dle toho typ předplatného. O této změně bude následně registrovaného uživatele informovat.

Registrovaný uživatel, který využívá multilicence pro právnickou osobu, je povinen zajistit, že nedojde ke zneužití této licence, zejména zabránit přístupu jiných osob než zaměstnanců této právnické osoby k placenému obsahu. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly využití licencí a v případě, že dojde k jejich zneužití, je oprávněn multilicenci či licenci zrušit bez náhrady, s čímž registrovaný uživatel vyslovuje souhlas.

Výše a způsob provedení úhrady za přístup k placenému obsahu

Aktuální výše poplatku za přístup k placenému obsahu i aktuální výše předplatného (včetně předplatného multilicence) jsou uvedeny na serveru Digizone.cz. Pokud je uvedeno, zahrnují také DPH v zákonné výši.

Úhrada za přístup k placenému obsahu bude registrovaným uživatelem provedena prostřednictvím platebního systému (platební brány) GoPay. Platební metodu zvolí z nabízených možností platební brány GoPay registrovaný uživatel. Potvrzení o provedení úhrady obdrží registrovaný uživatel prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci.

Autorská práva

Nakládání s obsahem serveru Digizone.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva podle autorského zákona k veškerým informacím a dalšímu obsahu, jehož původcem je provozovatel či jeho zaměstnanci nebo spolupracovníci, zejména redaktoři serveru. Případné převzetí či další šíření tohoto obsahu není bez souhlasu provozovatele dovoleno.

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost jakéhokoliv obsahu serveru Digizone.cz.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s užíváním serveru Digizone.cz a dále za škody či újmy vzniklé z důvodu jeho nefunkčnosti (včetně nefunkčnosti částečné).

Reklamace

V případě technických problémů s placeným obsahem či nefunkčnosti přístupu k němu je registrovaný uživatel oprávněn se obrátit na provozovatele elektronickou poštou prostřednictvím adresy: redakce@digizone.cz.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel shromažďuje o uživatelích serveru Digizone.cz pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele a ty, které uživatel dobrovolně uvedl při registraci svého uživatelského účtu. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.


Platnost a účinnost

Tyto podmínky využívání placeného obsahu serveru Digizone.cz jsou platné a účinné od 1. 10. 2013.

Registrací souhlasí uživatel serveru Digizone.cz s těmito podmínkami využívání placeného obsahu serveru Digizone.cz.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+